Certification body for management systems

    Certifikačný orgán na systémy manažérstva (SM)

Certifikačný orgán na systémy manažérstva ponúka certifikácie:

Certifikácia systému manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001
Norma STN EN ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy STN EN ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať. Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva kvality podľa normy STN ISO 14001
Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia a jeho udržateľnosti. Základná požiadavka normy ISO 14001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva, zaviesť a neustále zlepšovať systém, plniť závazné požiadavky a dosahovať environmentálne ciele. Táto medzinárodná norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy STN EN ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)
Norma STN EN ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma ISO 45001 pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovať systém. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP.

V prípade záujmu o certifikáciu manažérskych systémov, vyplňte prosím žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky. Vypracovanú cenovú ponuku Vám zašleme a po jej akceptovaní pripravíme návrh zmluvy. Vypracovanú zmluvu o kontrolnej činnosti podpisujú obe zmluvné strany, pričom platnosť zmluvy (rovnako ako platnosť certifikácie) trvá 3 roky. Počas tohto obdobia bude vykonaný 1 certifikačný audit a 2 dozorné audity.

Postup pri certifikácii:

Prípravná fáza: vedúci certifikačného orgánu vymenuje audítorský tím (vedúci audítor, audítor/i, technický expert/i) zodpovedý za vykonanie auditu.
Certifikačný audit (1. etapa): audit/prieskum poskytnutej dokumentácie a schopnosti porozumieť požiadavkám normy v súvislosti s činnosťou klienta. Následne je vypracovaný protokol s údajmi o zisteniach z auditu, prípadnými nedostatkami, ktoré musia byť odstránené do výkonu druhej etapy auditu.
Certifikačný audit (2. etapa): audit realizovaný v prevádzke u zákazníka, pričom musí byť vykonaný do šiestich mesiacov od prvej etapy auditu.
Dozorné audity: počas jedného certifikačného cyklu sú vykonávané na základe zmluvy dva dozorné audity, ktoré posudzujú činnosť manažérského systému. Musí byť vykonaný minimálne jeden audit za kalendárny rok do 10 až 12 mesiacov od dátumu vydania certifikátu, pokiaľ špeciálne predpisy nestanovujú inak.
Recertifikácia: cieľom tohto auditu je potvrdiť zhodu a efektivitu systému manažérstva pred skončením platnosti certifikátu vzhľadom na platnosť nového certifikátu.

Postup pri výkonanie auditu:

Príprava: vedúci audítor prípraví program auditu s časovým harmonogramom, požiadavky na účasť kompetentných osôb za všetky auditované oblasti
Realizácia: výkon procesu auditu
Ukončenie: prebieha na záverečnom stretnutí vedúceho audítora spolu so zástupcami certifikovanej spoločnosti, pričom sa na stretnutí vyhodnotí priebeh auditu, zistené nezhody a definujú sa termíny na ich odstránenie.
Hodnotenie: na záverečnom stretnutí vedúci audítor vypracuje záverečnú správu z certifikačného adutiu, ktorá predstavuje výstupný dokument vyplývajúci z auditu. V správe sú popísané zistené skutočnosti a prípadné zistené nezhody z certifikaného auditu.
Udelenie certifikátu: ak vedúci certifikačného orgánu nezistí skutočnosti, ktoré by odporovali zisteniam vedúceho audítora uvedeným v správe z certifikačného auditu, povolí udelenie certifikátu.

Sťažnosti a odvolania
Sťažnosti a odvolania sa podávajú písomne na adresu VUIS - CESTY, spol. s r. o., Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava alebo elektronicky na adresu office@vuis-cesty.sk.
Certifikačný orgán musí poskytnút osobe, ktorá podala podnet, oficiálnu správu o ukončení procesu vybavovania podnetu.

Informácie o používaní loga (značky)
Certifikát systému resp. značky (logo) sa smú použiť len na reklamu tohto systému. Reklama so zameraním na produkt nie je prípustná. Držiteľ certifikátu je sám v plnom rozsahu zodpovedný za prípustnú reklamu s vyjadrením sa o certifikácii systému. Správy z auditov môžu byť reprodukované iba v plnom znení s udaním dátumu vyhotovenia.

Značky (logo) VUIS - CESTY, spol. s r. o. môže používať iba organizácia, ktorá vlastní platný certifikát o zavedení systému manažérstva udelený spoločnosťou VUIS - CESTY, spol. s r. o. Po uplynutí platnosti certifikačného cyklu musí organizácia stiahnuť značky (logo) z obehu. Značky (logo) sa môžu meniť len geometricky zhodne vo svojej veľkosti.

VUIS - CESTY, spol. s r. o. má podľa uzavretých zmlúv na certifikáciu/recertifikáciu právo vykonávať riadnu kontrolu vlastníctva značiek, ich používania a vystavovania im vydaných certifikačných značiek jednotlivých systémov manažmentu. V prípade nesprávneho používania audítori zaznamenávajú nezhodu.

Spoločnosť VUIS - CESTY, spol. s r. o. si vyhradzuje autorské práva na akékoľvek zmeny a úpravy v značke (logu) spoločnosti. Značku (logo) VUIS - CESTY, spol. s r. o. nemožno použiť priamo na produkte alebo na obale produktu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu, na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii alebo certifikátoch, logo sa nesmie používať v situáciách ktoré by poškodzovali alebo znevažovali dobré meno VUIS - CESTY, spol. s r. o. Použitie loga VUIS - CESTY, spol. s r. o. nesmie byť zavádzajúce.

Dohľad nad používaním certifikátu a značky
Počas platnosti certifikátu vykonáva certifikačný orgán VUIS - CESTY, spol. s r. o. dohľad nad certifikovanými organizáciami (dozorný/kontrolný audit). Súčasťou tohto je aj dohľad nad používaním certifikátov a loga VUIS - CESTY, spol. s r. o. Dohľad nad používaním certifikátov a loga VUIS - CESTY, spol. s r. o. sa vykonáva aj v prípade podania sťažnosti na certifikovanú organizáciu a pri náhodných zisteniach z katalógov, reklám a podobne.

Prehlásenie o nestrannosti
Vrcholový manažment spoločnosti riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, vrátane všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú pri činnostiach súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva a ktorí sú zaviazaní k nestrannosti.
V záujme zabezpečenia nestrannosti a vylúčenia konfliktu záujmov pracovníci - audítori, ktorí sa zúčastňujú certifikačných činností, nevykonávajú školiace aktivity v rámci vzdelávacieho inštitútu. V spoločnosti je zamedzená výmena informácií medzi organizačnými zložkami vrátane oddelených informačných systémov.
Spoločnosť priebežne identifikuje, analyzuje, hodnotí a dokumentuje riziká týkajúce sa konfliktu záujmov. Ak existujú ohrozenia nestrannosti, spoločnosť takéto ohrozenia odstraňuje alebo minimalizuje a zdokumentuje zostávajúce riziko. Identifikované potenciálne ohrozenia analyzuje bez ohľadu na to, či vznikli v rámci certifikačného orgánu alebo či vyplynuli z činností ďalších osôb, orgánov alebo organizácií. Ak tento vzťah vyvoláva neprijateľné ohrozenie nestrannosti, certifikácia sa nesmie poskytnúť.
Vrcholový manažment musí preskúmať akékoľvek zostávajúce riziko, aby stanovil, či je v úrovni prijateľného rizika.
Postup posúdenia rizík musí zahŕňať identifikáciu a konzultáciu s vhodnými zainteresovanými stranami na posúdenie otázok týkajúcich sa nestrannosti, zahŕňajúcich otvorenosť a vnímanie verejnosti. Konzultácia s vhodnými zainteresovanými stranami musí byť vyvážená, bez prevahy jedného záujmu.
Spoločnosť, ako certifikačný orgán, nesmie certifikovať systém manažérstva kvality iného certifikačného orgánu. Rovnako nesmie ponúkať alebo poskytovať konzultácie o systéme manažérstva a nesmie propagovať alebo ponúkať svoje činnosti v súvislosti s činnosťami organizácie, ktorá poskytuje konzultácie o systémoch manažérstva.
Spoločnosť nesmie certifikovať systém manažérstva, na ktorý poskytoval interné audity, minimálne dva roky po skončení týchto interných auditov.
V prípade poskytnutých konzultácii od organizácie, ktorá má vzťah so spoločnosťou, spoločnosť nesmie certifikovať systém manažérstva minimálne dva roky po skončení konzultácie.
Spoločnosť nesmie využívať na audity systému manažérstva konzultačnú organizáciu, netýka sa to zmluvných jednotlivcov ako audítorov.
Pracovníci, ktorí poskytujú konzultácie o systéme manažérstva, nesmie spoločnosť využiť pri auditoch alebo pri iných certifikačných činnostiach pre klienta, u ktorého sa zúčastnili na konzultáciách o systéme manažérstva, minimálne dva nasledujúce roky po ukončení konzultácií.
Spoločnosť vyžaduje od všetkých pracovníkov spoločnosti, interných alebo externých, príp. aj členov komisií, ktorí by mohli ovplyvniť certifikačné činnosti, aby odhalili akúkoľvek im známu situáciu, ktorá pre nich alebo pre spoločnosť, ako certifikačný orgán, môže predstavovať konflikt záujmov. Táto informácia predstavuje vstup pri zisťovaní ohrozenia nestrannosti. V prípade, že nemôžu preukázať, že konflikt záujmov nejestvuje, nesmú takéto osoby využívať interne ani externe.

 


Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular